HJEMMEKONTOR?

Link : https://itunes.apple.com/ph/app/eco-finans-bilag/id1093104393

Med hjemmekontor menes en del av boligen som utelukkende benyttes i næringen. Rom som benyttes kombinert til private formål og oppgaver i næringen gir ingen fradragsrett. For eksempel vil dette gjelde hvor deler av stuen eller et soverom benyttes til kontorarbeid for virksomheten. Fradragsrett forutsetter at det dreier seg om et eller flere rom som utelukkende benyttes i næringen, f eks at det er innredet frisørsalong, tannlege– eller legekontor, utsalgssted, lager eller lignende i deler av boligen. For virksomheter hvor aktiviteten hovedsakelig foregår på andre steder enn på hjemmeadressen, og hvor kun noe kontorarbeid utføres i hjemmet, vil det dermed ofte ikke foreligge noen fradragsrett. Dette følger av at eier av slike virksomheter mer unntaksvis har behov for og faktisk har innredet eget rom til bruk utelukkende i virksomheten.

 

FASTSETTELSE AV FRADRAGET

Det er viktig å være oppmerksom på at det ikke er anledning til å fradra en stipulert markedsleie for bruk av deler av egen bolig i næringsvirksomheten. Dette følger av at selvstendig næringsdrivende (EPF) ikke kan inngå leieavtale med seg selv. Dette fordi virksomhetsutøver (EPF-utøver) og privatpersonen som eier og driver virksomheten er ett og samme rettssubjekt, i motsetning til hva som er tilfelle der næringen drives i et aksjeselskap.
Selvstendig næringsdrivende må basere fradraget på de faktiske kostnader knyttet til hjemmekontoret. Hjemmel for slik fradragsrett følger av den generelle bestemmelsen i skatteloven § 6-1 om fradrag for kostnader pådratt til inntekts ervervelse. Alternativt kan det kreves fradrag etter standardsatsen for hjemmekontor fastsatt i Takseringsreglene § 1-3-26. Fradrag etter standardsatsen er kun på kr 1600. I og med at standardfradraget er så pass lavt, vil de fleste være best tjent med å kreve fradrag på grunnlag av faktiske kostnader.

Kostnadene må sannsynliggjøres. Herunder må det kunne sannsynliggjøres at kostnadene som kreves fradratt kun henfører seg til den delen av boligen som er forbeholdt næringsdriften.
Kostnader som ikke kan henføres til å gjelde hjemmekontoret spesielt, skal fordeles i forhold til leieverdien på henholdsvis ervervsdelen og boligdelen
basert på et rimelig skjønn. Kostnader som typisk vil måtte fordeles skjønnsmessig, vil for eksempel være kostnader til strøm, ytre vedlikehold, forsikring og kommunale avgifter. Det gis ikke fradrag for eget eller ektefellens arbeid med å renholde hjemmekontoret. Leier virksomheten inn rengjøringspersonale til jobben, vil dette imidlertid være fradragsberettiget.

 

HJEMMEKONTOR I LEIET BOLIG

Dersom den næringsdrivende leier boligen, skal fradrag for hjemmekontor baseres på en skjønnsmessig fordeling av de samlede kostnader til husleie, strøm mv. mellom boligdelen og hjemmekontoret.

 

BOKFØRING AV KOSTNADER TIL HJEMMEKONTOR

Der det kreves fradrag basert på faktiske kostnader skal kostnadene føres på de respektive kostnadskonti.
Kreves fradrag for standardfradrag kan dette føres debet konto 6300 leie lokale og kredit konto 2058 Positive egenkapitaltransaksjoner.

 

SKATTEPLIKT VED SALG AV BOLIG BENYTTET I NÆRINGSVIRKSOMHET

Det følger av skatteloven § 9-3 annet ledd at bolig kan selges skattfritt dersom selger har eid boligen mer enn ett år før salget, og har benyttet denne som egen bolig i minst ett av de to siste årene før salget. Det er viktig å være klar over at den del av boligen som eventuelt er benyttet som hjemmekontor i næringen, ikke vil være omfattet av skattefritaket. Ved et salg vil derfor den delen av salget som kan tilskrives ervervsdelen være skattepliktig.
Skatteplikt kan unngås dersom eier avvikler bruken av hjemmekontoret i næring minst et år før salget, for derved å oppfylle kravet til bruk til egen bolig før salget avtales. Dersom en unntaksvis skulle påregne at salget gir tap, vil det imidlertid være gunstig å opprettholde næringsbruken slik at tapet som kan henføres næringsdelen kan fradragsføres.