Regler om beskatning av aksjonærlån

I forbindelse med statsbudsjettet ble det vedtatt at lån fra selskap til personlige aksjonærer fra og med 7. oktober skal anses som utbytte. Finansdepartementet har nå fastsatt forskrift om enkelte unntak fra reglene. Unntakene avviker en del sammenlignet med det som har vært på høring.

For inntektsåret 2015 må en forholde seg til to sett regler for beskatning av lån til aksjonær. Lån fra selskap til personlig aksjonær blir fra og med 07.10. 2015 ansett som skattemessig utbytte. De nye reglene vil gjelde alle nye lån som er tatt opp fra og med denne datoen, samt økning av lånesaldo på eksisterende lån fra samme dag. Bestemmelsen gjelder både kreditt og sikkerhetsstillelse. «Kreditt» omfatter ikke bare formelle låneopptak, men også mellomregningskontoer som oppstår gjennom året.

Hvilke transaksjoner?

Transaksjoner som fra 7. oktober 2015 skal skattlegges som utbytte er:

 • Lån fra selskap til personlige aksjonærer og deres nærstående

 • Lån fra annet selskap i en konsernstruktur

 • Sikkerhetsstillelse eller lån som ikke gis direkte fra selskapet, men indirekte ved bruk av en uavhengig part

 • Økning av saldo på eksisterende lån

 • Videreføring av et lån som er forfalt

Følgende unntak er fastsatt:

 • Lån under 50 000 kroner fra arbeidsgiver til arbeidstaker skal ikke anses som utbytte dersom lånet er forskudd på utlegg arbeidstakeren har i forbindelse med arbeidet. Uttak til privat forbruk blir imidlertid rammet av bestemmelsen uavhengig av størrelse på beløpet, eller

 • Lån til ansatt aksjonær som på lånetidspunktet ikke eier direkte eller indirekte mer enn fem prosent av aksjene i selskapet.

 • Kreditt under 100 000 kroner fra selskap til aksjonær dersom kreditten innfris innen 60 dager etter at den ble gitt.

 • Kundefordringer som er et ledd i selskapets ordinære virksomhet, dersom fordringen innfris innen 30 dager etter at den ble gitt.

 • Kreditt eller sikkerhetsstillelse som ytes fra arbeidsgiver dersom arbeidstakeren (eller visse nærstående) på lånetidspunktet ikke direkte eller indirekte eier mer enn fem prosent av aksjene eller andelene, eller har mer enn fem prosent av stemmene på generalforsamlingen i arbeidsgiverselskapet eller et annet selskap i samme konsern.

 • Kreditt eller sikkerhetsstillelse fra finansforetak, jf. finansforetaksloven § 1-3.