Fravalg av revisjon

Små aksjeselskaper kan velge bort revisjon av årsregnskapet på visse vilkår:

  • Driftsinntektene er under 5 mill. kroner

  • Balansesummen er under 20 mill. kroner

  • Gjennomsnittlig antall ansatte ikke overstiger 10 årsverk.

I eksisterende selskap skal terskelverdiene baseres på årsregnskapet for siste regnskapsår (året før).

I nye selskaper som ikke har avlagt årsregnskap, skal fravalg basere seg på balanseverdier fra åpningsbalansen og antall ansatte på generalforsamlingstidspunktet. Dersom selskapet ikke har plikt til å utarbeide åpningsbalanse, er det aksjeinnskuddene i forbindelse med stiftelsen som skal legges til grunn.

Det er styret som etter fullmakt kan beslutte at årsregnskapet ikke skal revideres. I eksisterende selskap er det generalforsamlingen som gir styret slik fullmakt. I nye selskap er det stifterne som i stiftelsesdokumentet gir styret fullmakt til å beslutte at årsregnskapet ikke skal revideres.

Det må altså foreligge to protokoller i begge tilfellene – generalforsamlingsprotokoll og styreprotokoll, ev. stiftelsesdokument og styreprotokoll. Disse må legges ved Samordnet registermelding ved melding til Foretaksregisteret om fravalg av revisjon

Viser årsregnskapet driftsinntekter, balansesum eller årsverk som overstiger terskelverdiene, inntrer revisjonsplikt for det påfølgende regnskapsåret.

Melding om fravalg av revisjon av årsregnskap meldes inn via Samordnet registermelding i Altinn, og må være registrert i Foretaksregisteret før den 31.12 for å få virkning for gjeldende år.

Vær obs på at det ikke er nok at meldingen er sendt inn innen fristen. Den må være registrert. Slutten av året er den travleste tiden for Foretaksregisteret. Det kan derfor være lurt å sende meldingen inn i god tid før fristen.

Må jeg ha revisor?

Hovedregelen er at alle med regnskapsplikt etter regnskapsloven også har revisjonsplikt (revisor) .

Enkelte regnskapspliktige enheter er imidlertid fritatt fra revisjonsplikten (revisjonsfritak), jf. revisorloven § 2-1. Dette gjelder regnskapspliktige som har samlede driftsinntekter på mindre enn 5 millioner kroner. Viser årsregnskapet driftsinntekter som overstiger beløpsgrensen, inntrer revisjonsplikten for det etterfølgende regnskapsåret.

Fritaket for revisjonsplikt som nevnt ovenfor gjelder ikke for:

  • aksjeselskap og allmennaksjeselskap

  • ansvarlige selskap der antallet deltakere overstiger fem

  • kommandittselskap hvor komplementaren er en juridisk person hvor ikke noen av deltakerne har personlig ansvar for forpliktelsene, udelt eller for deler som til sammen utgjør den juridiske personens samlede forpliktelser, og selskapet har balansesum høyere enn 20 millioner kroner eller gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn ti årsverk ansvarlige selskaper hvor samtlige deltakere er juridiske personer hvor ikke noen av deltakerne har personlig ansvar for forpliktelsene, udelt eller for deler som til sammen utgjør den juridiske personens samlede forpliktelser, og det ansvarlige selskapet har balansesum høyere enn 20 millioner kroner eller gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn ti årsverk

  • stiftelser

  • Aksjeselskaper som er morselskap i konsern, jf. aksjeloven, har alltid revisjonsplikt, uavhengig av størrelse.

  • Enkelte bransjer følger egne regler og må alltid ha revisor, som f.eks. advokater.