Hva gjør jeg for å bli registrert for MVA

 

Hva gjør jeg for å bli registrert for MVA

For å kunne beregne mva. på salget ditt må du være registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Normalt vil du ikke oppnå rett til registrering i Merverdiavgiftsregisteret før du kan vise til en avgiftspliktig omsetning på 50 000 kroner i løpet av en periode på tolv måneder. Når beløpsgrensen er nådd, benytter du Samordnet registermelding for å søke om mva-registrering. Eller kan du enkelt laste opp bilag her og vi vil utføre jobben for deg.

Registermeldingen sendes enklest via Altinn.no. Når virksomheten er blitt mva-registrert, skal det legges til mva. fra og med den fakturaen/det salget som overstiger beløpsterskelen.

Du kan imidlertid ikke inkludere merverdiavgift på den aktuelle fakturaen før registreringen i Merverdiavgiftsregisteret er foretatt. En slik registrering kan ta noe tid. I mellomtiden vil dermed omsetningen være merverdiavgiftspliktig, uten at man har lov til å oppgi avgift i fakturaen. Dette kan løses på følgende alternative måter:

  1. Fakturaen utstedes uten mva., og det tas forbehold om at mva. vil bli etterfakturert. Når registreringen er gjennomført, sender man en faktura på kun avgiften.

  2. Fakturaen utstedes uten mva., og det tas forbehold om at mva. vil bli etterfakturert. Når registreringen er gjennomført, utstedes en kreditnota samtidig som det utstedes ny faktura med spesifisert mva.

  3. Det foretas en korrigering i senere faktura med tydelig angivelse av hva som er korrigert.

Du kan lese mer om dette i bokføringsforskriften §§ 5-2-2 til 5-2-7.

 

Forhåndsregistrering

I visse tilfeller kan det være aktuelt for deg å søke om registrering før omsetningen når grensen på 50 000 kroner (forhåndsregistrering). For å kunne forhåndsregistreres må du enten ha foretatt anskaffelser for minst 250 000 kroner som har direkte sammenheng med senere merverdiavgiftspliktig omsetning, eller at den merverdiavgiftspliktige omsetningen vil overstige beløpsgrensen senest innen tre uker fra det tidspunktet omsetningen igangsettes.

Det er imidlertid ikke adgang til forhåndsregistrering for betydelige anskaffelser dersom det antas at det vil gå mindre enn fire måneder fra søknadstidspunktet til registreringsgrensen nås.

Får du innvilget forhåndsregistrering, vil du få fradrag for inngående avgift når virksomheten kjøper inn utstyr før omsetningen er kommet i gang.

Det er skattekontoret som avgjør om betingelsene for registrering er til stede. Registreringen i Merverdiavgiftsregisteret er gratis. Bare de som er registrert her har anledning til å legge til merverdiavgift ved fakturering. Da skal også bokstavene MVA stå bak organisasjonsnummeret på foretakets salgsdokumenter.

MVA-Oppgaven

Merverdiavgiftsoppgave skal sendes inn hver annen måned. Hvis du har omsetning under en million kroner i løpet av et kalenderår, kan du søke skatteetaten om å levere oppgave og betale inn avgiften én gang i året, dette kalles » årstermin «. Men da må du også si fra hvis virksomheten kommer over denne grensen.

(Den som driver jordbruk, skogbruk og fiske sender oppgave én gang i året uansett størrelsen på omsetningen, og noen andre kan ha avvikende oppgaveperiode.)

For myndighetene er det viktig å vite om du har glemt fristen eller ikke har hatt noen virksomhet i perioden. Derfor skal du sende merverdiavgiftsoppgave (med «null» i beløpsfeltene) selv om du ikke hatt omsetning eller drift i siste periode. Skattekontoret kan fastsette utgående og inngående merverdiavgift skjønnsmessig hvis du ikke leverer oppgaver innen fristene. For å sikre et riktig oppgjør er det derfor viktig at du sender merverdiavgiftsoppgaver for hver eneste termin så lenge virksomheter er registrert.

 

Tilbakegående merverdiavgiftsoppgjør

Siden virksomheten som oftest ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret fra oppstartdato, skal virksomheten heller ikke sende inn merverdiavgiftsoppgaver. Dette betyr at virksomheten ikke kan fradragsføre inngående mva. på anskaffelser som har oppstått i perioden før registreringen i Merverdiavgiftsregisteret er foretatt. For å kunne få refundert slik inngående merverdiavgift kan virksomheten kreve tilbakegående avgiftsoppgjør. Dette gjøres i forbindelse med den første ordinære merverdiavgiftsoppgaven som sendes inn etter at virksomheten er registrert. Da kan man få tilbakeført inngående mva. på innkjøp av varer og tjenester tilbake til startdato. Forutsetninger for tilbakegående avgiftsoppgjør er at varen er til bruk i den avgiftspliktige virksomheten og ikke er videresolgt før mva-registreringen. Det kan ikke kreves tilbakegående avgiftsoppgjør lenger enn tre år før registrering.