Hva er revisjon ?

Revisjon er en kontroll og gransking av regnskaper, foretatt av en kvalifisert person som er uavhengig av den som kontrolleres. Både kvalifikasjonskravene og uavhengigheten går tydelig fram av revisorloven.

En revisor kan for eksempel ikke ha økonomiske interesser eller tillitsverv i det selskapet han eller hun reviderer og kan ikke være i slekt eller nær familie med noen som har store eierandeler eller stort ansvar i virksomheten.

Normalt vil det være et revisjonsselskap som blir valgt som revisor. Revisjonsselskapet vil utpeke en oppdragsansvarlig revisor (person), som enten vil ha tittelen registrert eller statsautorisert revisor.

Børsen krever at børsnoterte selskaper skal ha statsautorisert revisor. I Finanstilsynets konsesjonsregister finnes oppdatert oversikt over registrerte og statsautoriserte revisorer og godkjente revisjonsselskaper.

Revisor avgir en egen revisjonsberetning til årsregnskapet. Hvis revisor har kommentarer til regnskapet, kommer det fram som presiseringer eller forbehold i revisjonsberetningen. Dermed er revisjonsberetningen en sikkerhet for brukerne av regnskapet, om at det som presenteres ikke inneholder vesentlige feil.