Hva er bokføringsplikt?

Bokføringsplikt innebærer plikt til å føre regnskap etter reglene i bokføringsloven og bokføringsforskriften. Plikten omfatter løpende bokføring, dokumentasjon, spesifikasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger.
Kravet om å føre et regnskap er satt for at du skal kunne levere og dokumentere de oppgavene myndighetene trenger, blant annet til skatte- og avgiftsbehandling.

 

Hvem er bokføringspliktig?

Alle som leverer næringsoppgave og/eller omsetningsoppgave for merverdiavgift, har bokføringsplikt. Alle som er regnskapspliktige etter regnskapsloven, er også bokføringspliktige.

Noen personlig næringsdrivende kan være fritatt fra levering av næringsoppgave. Vilkår for fritak er bl.a. at brutto driftsinntekt ikke overstiger kr 50 000 og at selskapet ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Er du fritatt fra levering av næringsoppgaven, har du heller ikke bokføringsplikt. Du må likevel dokumentere alle inntekter og kostnader og oppbevare dokumentasjonen etter bokføringslovens regler.