Når skal A-melding leveres?

 

A-meldingen er nå innført, og mange lurer kanskje på når en virksomhet har plikt til å levere a-melding.

 

Har du ansatte?

Har du ansatte, skal du levere a-melding hver måned så lenge arbeidsforholdet ikke er avsluttet.

Selv om det ikke er lønns-utbetaling eller andre ytelser i perioden, må du levere a-melding. Det er fordi a-meldingen er en månedlig statusrapportering av arbeidsforholdene, og alle arbeids­forhold skal gjennom a-meldingen være registrert i Aa-registeret.

Også permisjoner og permitteringer skal meldes inn hver måned så lenge permisjonen eller permitteringen varer.

Om en person er ansatt i et selskap uten å få eller ta ut lønn, skal dette ansattforholdet like-vel rapporteres inn så lenge det gjelder. Noen har som praksis å betale ut lønn i slutten av året. Da skal lønna rapporteres for den måneden den utbetales, men ansattforholdet må altså rappor- teres inn alle måneder.

Dersom man ikke har noen registrert i Aa-registeret fra før, og ingen har noe ansettelsesforhold eller skal ha utbetalinger/ytelser i virksomheten, er det ikke nød-vendig å sende a-melding.

Enkeltpersonforetak uten ansatte skal ikke levere a-melding.

 

Når avsluttes et arbeidsforhold?

Her er det realiteten som avgjør. Sluttdato for et arbeidsforhold i a-meldingen er dato for når arbeidsforholdet i en virksomhet formelt opphører. Det vil si sluttdatoen som står i arbeids- avtalen eller som man blir enige om, den datoen arbeids-plikten opphører.

Regelen om at arbeidstakere skal meldes med opphør når gjennomsnittlig arbeidstid pr. uke i et sammenhengende tidsrom på minst to uker er lavere enn 4 timer per uke, er fjernet ved innføringen av a-ordningen 1. januar 2015.

Er arbeidet sesongpreget, eller du har arbeidstakere som jobber til og fra, kan du melde arbeids-forholdet opphørt ved sesongens eller periodens slutt. Ved neste sesongstart/arbeidsperiode melder du inn arbeidstakeren med nytt arbeidsforhold.

 

Lever a-melding hvis du betaler ut lønn eller gir ytelser

Har du en lønnsutbetaling eller andre utbetalinger/ytelser som må rapporteres i a-meldingen, skal du levere a-melding for perioden.

Elektronisk kommunikasjon, fri bil og lignende er eksempler på ytelser som skal meldes inn i a-meldingen månedlig, selv om det ikke utbetales vanlig lønn.

Dette er ytelser som gis gjennom hele året, altså hver måned, og dermed skal de innrapporteres hver måned.

 

Utbetaling til personer som ikke er ansatt

Ved utbetaling av for eksempel styrehonorar, honorar til frilansere eller andre oppdrags-takere som ikke er selvstendig næringsdrivende, skal ut-betalingen innrapporteres for den måneden den utbetales. I disse tilfellene bruker man arbeids-forholdstypen “Frilanser, oppdragstaker, honorar personer”, som ikke medfører at arbeids-forholdet registreres i Aa-regis­teret. Dermed trenger man bare rapportere for disse i de måned­ene det skjer en utbetaling.